Osnovna obuka

Osnovna obuka namenjena je svima koji žele da savladaju osnove upravljanja pojedinačnim projektima pomoću Microsoft Project Professional-a. Obuka obuhvata više tematskih celina, a izradom celovitog plana realnog projekta i simulacijom njegove realizacije prolazi se svaka od predviđenih celina i tako integralno prikazuje primena MS Project Professional-a u upravljanju projektima. Tokom obuke predviđeno je da polaznici u potpunosti prođu dva različita realna projekta, a sama obuka bazirana je na interaktivnom radu. Program obuke sadrži sledeće teme koje će biti obrađene:

Teme obuke

Inicijacija projekta

“Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work.” ~ Peter Drucker

prvi dan obuke / 8:30-16h

 • Osnove MS Project-a
 • Rad sa datotekama
 • Definisanje kalendara projekta
 • Tehnika mrežnog planiranja
 • Unošenje aktivnosti projekta

Izrada plana projekta

“Effective leaders help others to understand the necessity of change and to accept a common vision of the desired outcome.” ~ John Kotter

prvi dan obuke /8:30-16h

 • Izrada dinamičkog plana projekta
 • Uspostavljanje veza između aktivnosti
 • Modifikovanje veza između aktivnosti
 • Odlaganje početka aktivnosti
 • Vremensko preklapanje aktivnosti

Izrada plana projekta

“Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them.” ~ Henry Ford

drugi dan obuke / 8:30-16h

 • Deljenje aktivnosti
 • WBS tehnika
 • Metod ključnih događaja
 • Pojam resursa i troškova
 • Analiza količine rada i jedinica resursa

Detaljna razrada plana projekta

“Better three hours too soon than a minute too late.” ~ William Shakespeare

drugi dan obuke / 8:30-16h

 • Unošenje podataka o resursima u projekat
 • Unošenje dodatnih podataka o troškovima
 • Raspoređivanje resursa na aktivnostima
 • Pojam i postupak nivelisanja resursa
 • Pronalaženje preopterećenih resursa

Fino podešavanje plana projekta

“Time is the most valuable thing a man can spend.” ~ Theophrastus

treći dan obuke / 8:30-16h

 • Sortiranje i grupisanje aktivnosti i resursa
 • Filtriranje aktivnosti i resursa
 • Definisanje prilagođenih polja
 • Definisanje tabela i ekranskog prikaza
 • Prenošenje struktura podataka

Praćenje realizacije projekta i izveštavanje

“Time is what we want most, but what we use worst.” ~ William Penn

treći dan obuke / 8:30-16h

 • Analiza rizika
 • Praćenje realizacije projekta
 • Pregled odstupanja od prvobitnog plana
 • Izrada, izmena i štampanje izveštaja
 • Izrada plana projekta (workshop)