Tim eksperata

Dr Dejan Petrović

Dr Dejan Petrović je redovni profesor i šef Katedre za menadžment i specijalizovane menadžment discipline na Fakultetu organizacionih nauka. Njegov istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, upravljanje investicijama i upravljanje promenama. Bio je na usavršavanju u SAD i radio je kao gostujući profesor na Radford University, gde je nakon toga održao nekoliko predavanja po pozivu. Sarađuje sa L’Ecole Central iz Pariza gde je bio i komentor na prvom zajedničkom doktorskom radu koju je ova škola sprovodila sa Fakultetom organizacionih nauka. U dosadašnjem radu učestvovao je u izradi više knjiga i monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, a samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavio je više naučnih i stručnih radova na kongresima, simpozijumima i u časopisima u zemlji i inostranstvu. Bio je uključen u organizovanje mnogih naučnih i stručnih konferencija, a na više međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Učestvovao je kao rukovodilac ili član tima na većem broju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata. Član je redakcionog odbora časopisa Tehnika – separat Menadžment, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management i Projektna mreža iz Slovenije. Rukovodilac je Centra za upravljanje investicijama Fakulteta organizacionih nauka i Centra za Microsoft Project.  Osnivač je i član glavnog odbora SENET udruženja (South East Europe Project Management Network), član je Academy of Management (SAD) i član je i akreditovani predavač za CMI programe (The Chartered Management Institute). U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane više vodećih organizacija u javnom i privatnom sektoru. Kao rukovodilac i/ili predavač učestvovao je na brojnim edukativnim programima, specijalističkim seminarima i treninzima iz oblasti menadžmenta.

Dr Marko Mihić

Dr Marko Mihić je vanredni profesor i zamenik Rukovodioca Katedre za menadžment i specijalizovane menadžment discipline na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu organizacionih nauka je diplomirao (2001), magistrirao (2005) i odbranio doktorsku disertaciju (2008). Njegov naučno-istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, pripremu i ocenu investicionih projekata, upravljanje promenama i softversku podršku projektnom menadžmentu. Pored matičnog fakulteta predaje na više fakulteta u zemlji i inostranstvu. Od inostranih fakulteta najviše je angažovan na Fakultetu za upravu u Ljubljani. U dosadašnjem radu učestvovao je u izradi više knjiga i monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, a samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavio je više naučnih i stručnih radova na kongresima, simpozijumima i u časopisima u zemlji i inostranstvu (preko 170 radova od toga 16 radova na SCI listi u kategorijama od M21 do M23). Bio je uključen u organizovanje mnogih naučnih i stručnih konferencija, a na više međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Član je redakcionog odbora časopisa Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies i European Project Management Journal. Član je Upravnog odbora Udruženja za upravljanje projektima Srbije, Svetske asocijacije za upravljanje projektima (International Project Management Association – IPMA) i trenutno je u zvanju IPMA award ambasador za Srbiju. Rukovodilac je Centra za profesionalnu sertifikaciju menadžera i jedan od osnivača Centra za Microsoft Project formiranog pri Udruženju za upravljanje projektima Srbije i pod pokroviteljstvom kompanije Microsoft. Takođe, član je Academy of Management (USA), Project Management Institute (USA) i The Chartered Management Institute (Velika Britanija), čiji se sertifikovani predavač za nivoe 5, 6 i 7 u oblasti Strateškog menadžmenta i liderstva. U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane različitih državnih i vodećih privrednih organizacija. Kao rukovodilac i/ili predavač učestvovao je na brojnim edukativnim programima, specijalističkim seminarima i treninzima iz oblasti menadžmenta u zemlji i inostranstvu.

Dr Dragan Bjelica

Dr Dragan Bjelica radi kao docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Član je Saveta Fakulteta organizacionih nauka i stručnih organizacija iz oblasti projektnog menadžmenta (IPMA – International Project Management Association i YUPMA – Srpska asocijacija za upravljanje projektima). Njegovi naučni interesi, pored menadžmenta, uključuju upravljanje projektima, strateški menadžment, pripremu i ocenu investicionih projekata, softversku podršku upravljanja projektima, kao i upravljanje promenama. Objavio je preko 60 naučnih radova u Srbiji i inostranstvu u naučnim časopisima i na konferencijama, kao i poglavlja u monografijama. Osim toga, bio je u organizacionim odborima više nacionalnih i međunarodnih simpozijuma. Učestvovao je u realizaciji preko 10 naučnih i komercijalnih projekata u Srbiji i inostranstvu. Bio je predavač u preko 50 obrazovnih programa, stručnih seminara i obuka vezanih za implementaciju softvera za upravljanje projektima. Trenutno je na poziciji predsednika IPMA Young Crew Serbia i koordinator je nacionalnog takmičenja u upravljanju projektima. Takođe, angažovan je na programu integracije IPMA Young Crew asocijacija širom sveta kao IPMA Young Crew Coach and Mentor.